Izrada i donošenje financijskog plana udruga

10 Pro 2015

Obveznici izrade financijskih planova su neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo.Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta za to ovlašteno. Donosi se najkasnije do 31.prosinca tekuće godine za sljedeću godinu. Prvi financijski planovi temeljem odredbi Zakona izrađuju se za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2016.godine.

planiranjeplaniranje

Značajna odstupanja plana odnosno izmjene i dopune financijskog plana (rebalans), provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana, odnosno tijelo koje usvaja plan prihvaća i izmjene i dopune.

Sadržaj financijskog plana:

  • plan prihoda i rashoda
  • plan zaduživanja i otplata,
  • obrazloženje financijskog plana.

Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana. Zakonom predviđeni Pravilnik propisat će metodologiju izrade plana, izmjene i dopune plana te način i uvjete izvršavanja plana. (Pravilnik je u izradi)

Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini podskupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije (prve tri znamenke osnovnog računa). Prihodi i rashodi planiraju se na temelju računovodstvenog načela nastanka događaja.
Prihodi:uplaćene članarine, primljene novčane donacije, primljene donacije u naravi, prihodi od kupaca (zaduženi), otpis obveza.
Rashodi: preuzete obveze (na temelju vjerodostojnih isprava), amortizacija, otpis potraživanja

Uvrštavanje viška/manjka prihoda u financijski plan

Osim planiranih prihoda i rashoda financijski plan mora sadržavati i očekivani manjak, odnosno višak prihoda koji NO planira ostvariti do 31.12. godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan te kumulirani manjak, odnosno višak prihoda iz prethodnih godina. Za prenesene manjkove, odnosno viškove prihoda iz prethodnih godina ne mora biti planiran utrošak u godini za koju se radi financijski plan.

Plan zaduživanja i otplata sadrži primitke od dugoročnog zaduživanja (primljeni krediti i zajmovi), primitke od prodaje vrijednosnih papira, dionica, udjela u glavnici te povrata glavnice danih zajmova, dane dugoročne zajmove, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplate glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

Plan zaduživanja i otplata mora sadržavati i najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može tijekom godine kratkoročno zadužiti te najviši iznos do kojeg NO može tijekom godine dati kratkoročne zajmove. Želim da ovakvu vrstu zaduživanja nemate tjekom svoje poslovne godine.

Obrazloženje financijskog plana sadrži obrazloženje podskupina prihoda i rashoda iz Plana prihoda i rashoda (ishodište izračuna potrebnih sredstava po svakoj podskupini), obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi – poveznica s programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Upute za izradu Obrazloženja financijskog plana
Navesti osnovne podatke, ciljeve i djelatnost NO;
Obrazložiti na osnovu čega smo procijenili (na osnovu kojih parametara) planirane prihode i rashode (broj članova, korisnika, iznos članarine, cijena usluge, procjena na osnovu povijesnih podataka i sl.)
Narativno opisati planirane programe i aktivnosti te obrazložiti izvor financiranja, razloge zaduživanja, odnosno davanja zajmova drugima i sl.

Izmjene i dopune financijskog plana

Izmjene i dopune provode se tijekom godine po istom postupku kao i za donošenje financijskog plana i to u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane. NO u svom statutu ili nekom drugom općem aktu utvrđuje što se smatra značajnim odstupanjem (prijedlog: +/- 10% prihoda, odnosno rashoda).

Način i uvjeti izvršavanja financijskog plana

Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito izvršavanje financijskog plana. Financijski plan izvršava se u skladu s raspoloživima financijskim sredstvima i dospjelim obvezama. Financijska sredstva koriste se namjenski i u visini utvrđenoj financijskim planom. Rashodi i izdaci iz financijskog plana temelje se na vjerodostojnoj ispravi. Zakonski zastupnik ili osoba koju on ovlasti, žigom ili drugom oznakom odobrava plaćanje. Obveze se preuzimaju ako su predviđene financijskim planom. Višegodišnje ugovorne obveze preuzimaju se na način i do visine utvrđene statutom ili drugim općim aktom.

Dugoročno i kratkoročno zaduživanje

NO se može dugoročno i kratkoročno zaduživati (ugovore o zaduživanju sklapa zakonski zastupnik), osim ako statutom ili drugim općim aktom nije drugačije uređeno. Kratkoročno zaduživanje do visine utvrđene financijskim planom – do najduže 12 mjeseci. NO može oročavati novčana sredstva ili ih koristiti za ulaganja u vrijednosne papire i druge oblike imovine, osim ako statutom ili drugim općim aktom nije drugačije uređeno.

Činjenice i parametri bitni za izradu financijskog plana: planirani broj članova, visina godišnje članarine (odluka Skupštine), kumulirani višak prihoda iz prethodnih godina, apliciranje na projekte EU – očekivani prihodi, planiranje prihoda od donacija na temelju pokazatelja iz prethodnih godina (npr. financijska izvješća 2013., 2014), te devetomjesečnog izvješća za 2015., odluke grada o financiranju udruga u 2016. godini, na temelju kontakata i ugovora o donaciji s trgovačkim društvima, planiranje rashoda na temelju trogodišnjih pokazatelja za osnovnu djelatnost (financijska izvješća 2013., 2014. te devetomjesečnog izvješća za 2015.).

U slijedećim tablicama dati su primjeri kreirani na slučajnim parametrima:

Izvor FINANCIRANJA/Podskupina Opis Ukupni prihodi Vlastiti prihodi (članarine, gospodarska djelatnost) Donacije Ostali prihodi
A. Ukupno razred 3 315.100,00 20.000,00 295.000,00 100,00
311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
341 Prihodi od financijske imovine 100,00 0,00 0,00 100,00
351 Prihodi od donacija iz proračuna 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
B. Ukupno višak/manjak prihoda 7.000,00 5.000,00 2.000,00  
522 Višak prihoda u 2015. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
522 Kumulirani višak prihoda iz prethodnih godina 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
A+B   322.100,00 25.000,00 297.000,00 100,00

 

PLAN RASHODA ZA 2016.

Izvor Finan.CIRANJA/Podskupina Opis Ukupno Vlastiti prihodi (članarine, gospodarska djelatnost) Donacije Ostali prihodi
Ukupno   317.100,00 20.000,00 297.000,00 100,00
Osnovna djelatnost   147.100,00 20.000,00 127.000,00 100,00
422 Naknade članovima u tijelima 5.000,00 5.000,00 0,00  
423 Naknade volonterima 7.000,00 0,00 7.000,00  
424 Naknade ostalim osobama 20.000,00 0,00 20.000,00  
425 Rashodi za usluge 60.000,00 10.000,00 50.000,00  
426 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 2.000,00 30.000,00  
429 Ostali nespomenuti rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00  
431 Amortizacija 12.000,00 2.000,00 10.000,00  
443 Ostali financijski rashodi 2.100,00 1.000,00 1.000,00 100,00
Program „A“   170.000,00   170.000,00  
411 Plaće 60.000,00   60.000,00  
412 Ostali rashodi za radnike 0,00   0,00  
413 Doprinosi na plaće 10.320,00   10.320,00  
423 Naknade volonterima 15.000,00   15.000,00  
425 Rashodi za usluge 70.000,00   70.000,00  
426 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00   10.000,00  
429 Ostali nespomenuti rashodi 4.680,00   4.680,00  

 

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam